Algemene verkoopsvoorwaarden

1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. LEVERINGSTERMIJN
De levertermijn wordt slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

3. PRIJZEN
a) Voor alle bestellingen worden de op de dag van de levering der goederen geldende prijzen aangerekend.
b) Voor aangetekende, rembours- en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.
c) Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijk tarief

4. OVERMACHT
De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wijde keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden

5. VERVOER
Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten. SMART BANDENCENTRALE zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding van SMART BANDENCENTRALE te eisen.

6. BETALING
a) Onze facturen voor levering van goederen en diensten zijn contant betaalbaar bij levering.
b) De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door SMART BANDENCENTRALE aangegeven wijze.
c) De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.
d) Bij niet betaling op de vastgestelde datum, is SMART BANDENCENTRALE gerechtigd interesten te vorderen a rato van 1% per maand te rekenen vanaf de vastgestelde datum. Bij gebreke van betaling binnen de maand na de vastgestelde datum, is de contractant tevens gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €100.
e) De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd.
f) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing
mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.

7. TERUGZENDING OF RUILING.
a) De goederen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden teruggezonden of geruild.
b) Binnen acht dagen nadat de toestemming is verkregen, dienen de goederen behoudens in het geval van beschadiging, in
ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a) De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van SMART BANDENCENTRALE totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad
b) Vóór de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.
c) Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisentegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

9. RISICO OVERGANG
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het ogenblik van de verkoop.

10. AANSPRAKELIJKHEID I.V.M. GOEDEREN EN DIENSTEN
a) Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en / of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.
b) Behoudens de verplichting tot vervanging of herstelling zoals hierboven omschreven, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden.
c) Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden

11. GESCHILLEN
Bij geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt of Tongeren bevoegd, dit naar onze vrije keuze.

12. VERVANGEN
Bij het vervangen tot 2 banden aan een 4×4 voertuig zijn wij niet aansprakelijk bij enige schade Als gevolg van een verschil in diameter

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer infomatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close